No Picture

Andopyl Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Andopyl Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Enace

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Enace là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Bebazkit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Bebazkit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Banupyl-kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Banupyl-kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Medikit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Medikit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Chempyl kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Chempyl kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Flamokit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Flamokit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Vinakit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Vinakit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Pylorex

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Pylorex là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Clatipa Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Clatipa Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

1 2 3 4 1 329