Latest

Rifamini

Thuốc Rifamini là gì ? Rifamini (Thành phần: Rifampin) là một loại kháng sinh. Rifamini ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong cơ thể của bạn. Rifamini được sử dụng để
Read More

Rifacin

Thuốc Rifacin là gì ? Rifacin (Thành phần: Rifampin) là một loại kháng sinh. Rifacin ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong cơ thể của bạn. Rifacin được sử dụng để
Read More

Rifacap

Thuốc Rifacap là gì ? Rifacap (Thành phần: Rifampin) là một loại kháng sinh. Rifacap ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong cơ thể của bạn. Rifacap được sử dụng để
Read More

R Fin

Thuốc R Fin là gì ? R Fin (Thành phần: Rifampin) là một loại kháng sinh. R Fin ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong cơ thể của bạn. R Fin
Read More

Meyerifa

Thuốc Meyerifa là gì ? Meyerifa (Thành phần: Rifampin) là một loại kháng sinh. Meyerifa ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong cơ thể của bạn. Meyerifa được sử dụng để
Read More

Lyrimpin Caps

Thuốc Lyrimpin Caps là gì ? Lyrimpin Caps (Thành phần: Rifampin) là một loại kháng sinh. Lyrimpin Caps ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong cơ thể của bạn. Lyrimpin Caps
Read More

Max-Rifa

Thuốc Max-Rifa là gì ? Max-Rifa (Thành phần: Rifampin) là một loại kháng sinh. Max-Rifa ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong cơ thể của bạn. Max-Rifa được sử dụng để
Read More

Fabru

Thuốc Fabru là gì ? Fabru (Thành phần: Rifampin) là một loại kháng sinh. Fabru ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong cơ thể của bạn. Fabru được sử dụng để
Read More

Eremfat

Thuốc Eremfat là gì ? Eremfat (Thành phần: Rifampin) là một loại kháng sinh. Eremfat ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong cơ thể của bạn. Eremfat được sử dụng để
Read More

Otofa

Thuốc Otofa là gì ? Otofa (Thành phần: Rifampin) là một loại kháng sinh. Otofa ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong cơ thể của bạn. Otofa được sử dụng để
Read More