No Picture

Vinakit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Vinakit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Pylorex

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Pylorex là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Clatipa Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Clatipa Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Pylokit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Pylokit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Sanstomac Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Sanstomac Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Inore-Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Inore-Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Cleslan Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Cleslan Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Heligo

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Heligo là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Ulcerkit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Ulcerkit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Pyrymokit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Pyrymokit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

1 2 3 4 5 6 1 742