No Picture

NDC-H.Pylori Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc NDC-H.Pylori Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Melankit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Melankit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Kitpylo-C

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Kitpylo-C là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Zylopyl Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Zylopyl Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Zarnizo-K

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Zarnizo-K là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Ulcirid

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Ulcirid là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

XLII-Kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc XLII-Kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Traly kit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Traly kit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và […]

No Picture

Tarvikit

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Tarvikit là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

No Picture

Sevencom

30 Tháng Chín, 2016 admin 0

Thuốc Sevencom là gì ? THÀNH PHẦN : Clarithromycin, Tinidazole, và Lansoprazole Mỗi bộ gồm có hai viên nang của Lansoprazole, hai viên nén Tinidazole và hai […]

1 3 4 5 6 7 1 742