Chương trình Obamacare đã bắt đầu có tác dụng

Ngay cả khi tăng hai con số trong chi phí của chương trình y tế được cung cấp theo khung cửi Đạo Luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) cho nhiều người Mỹ, một nghiên cứu mới của liên bang tìm thấy rằng những khoảng trống trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế đã được thu hẹp kể từ khi luật mốc đã được thông qua.

Đầu tuần này, chính quyền Obama khẳng định rằng giá cho các chương trình y tế sẽ tăng khoảng 25 phần trăm trong khi số lựa chọn ở nhiều thị trường sẽ giảm.

Tuy nhiên, cái nhìn mới nhất vào những gì được gọi là Obamacare, từ Trung tâm Quốc gia Mỹ thống kê Y tế (NCHS), chỉ ra rằng nhiều người Mỹ hơn bao giờ hết bây giờ có bảo hiểm y tế, và các dịch vụ chăm sóc y tế mà đi với nó.

Kể từ năm 2013, tỷ giá không có bảo hiểm đã giảm ở tất cả các mức thu nhập gia đình, với người nghèo trải qua những cải tiến lớn nhất trong bảo hiểm y tế, theo báo cáo.

"Chúng tôi thấy rằng từ năm 2013 đến năm 2015, tỷ lệ người lớn, những người không được bảo hiểm tại thời điểm phỏng vấn giảm cho người lớn người nghèo, cận nghèo và không nghèo", báo cáo đồng tác giả Michael Martinez, một nhà thống kê y tế cho biết NCHS.

Nhiều người Mỹ bây giờ có thể tốt hơn để chăm sóc y tế thường xuyên, và có thể đủ khả năng để được chăm sóc khi họ cần nó, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy.

Báo cáo cho thấy sự cải thiện trong "những điều bạn mong chờ để thay đổi khi các rào cản tài chính giảm," Steven Wallace, Phó giám đốc Trung tâm UCLA Nghiên cứu Chính sách Y tế cho biết.

Những cải tiến bao gồm việc có một vị trí bình thường để đi cho chăm sóc y tế, và khi nhìn thấy một sức khỏe chuyên nghiệp đôi khi trong vòng 12 tháng qua, ông nói.

"Bạn không đảm bảo người chỉ để cung cấp cho họ một thẻ", Wallace nói. "Bạn bảo họ để họ được chăm sóc kịp thời. Trong tất cả các nhóm này, đã có những cải tiến đáng chú ý trong chăm sóc."

Một số những phát hiện từ báo cáo NCHS bao gồm:

  • Tỷ lệ không có bảo hiểm giảm cho người nghèo (40 phần trăm đến 26 phần trăm), cận nghèo (38 phần trăm đến 24 phần trăm), và không phải người nghèo (12 phần trăm đến 8 phần trăm) người lớn.
  • Nhiều người cho biết họ có một nơi bình thường để đi cho chăm sóc y tế, đặc biệt là giữa các (71 phần trăm đến 76 phần trăm) người lớn nghèo (67 phần trăm đến 74 phần trăm) và cận nghèo.
  • Nhiều người lớn đã nhìn thấy hoặc nói chuyện với một chuyên gia y tế trong vòng 12 tháng qua, đặc biệt là người nghèo (73 phần trăm đến 76 phần trăm) và cận nghèo (72 phần trăm đến 76 phần trăm).
  • Tỷ lệ phần trăm của những người bỏ qua cần được chăm sóc y tế bởi vì họ không thể đủ khả năng đó giảm ở tất cả các mức thu nhập – nghèo (17 phần trăm đến 12 phần trăm), cận nghèo (15 phần trăm đến 11 phần trăm), và không nghèo (5 phần trăm 4 phần trăm).

Medicaid có thể đóng một vai trò lớn trong những cải tiến, thậm chí tại các bang quyết định không mở rộng chương trình Medicaid của họ, Wallace nói.

Theo ACA, chính phủ liên bang đề nghị thanh toán quốc gia để mở rộng chương trình Medicaid cho người có thu nhập hàng năm dưới 138 phần trăm mức nghèo của liên bang. Đó là $ 11,880 cho một cá nhân, hoặc $ 24,300 cho một gia đình bốn người, theo HealthCare.gov.

ACA ban đầu bắt buộc mở rộng Medicaid cho tất cả các nước, nhưng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã phán quyết rằng các quốc gia có thể từ chối mở rộng Medicaid. Đến nay, 32 bang đã làm như vậy, và 19 tiểu bang không có.

Nhưng tuyển Medicaid tăng ở khắp mọi nơi tại Hoa Kỳ, Wallace nói.

Đó là bởi vì các thị trường bảo hiểm y tế tư nhân được thành lập theo ACA đã giúp mọi người nhận ra họ có đủ điều kiện cho Medicaid, đưa họ vào chương trình, ông nói.

"Ngay cả khi không có sự mở rộng Medicaid, họ đến nhiều hơn những người là đã đủ điều kiện và chỉ không ghi danh," Wallace nói. "Nó có một tác dụng có lợi của việc mở rộng bảo hiểm thậm chí ở những nơi có thực sự là không có thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nghèo."